Boplats svarar på frågor från allmänheten och berättar om sitt uppdrag

Frågestund och samtal där Boplats styrelseordförande Åsa Harzell-Grüner  medverkar tillsammans med Maria Meyer-Martins, VD. Boplats svarar på allmänhetens bostadsfrågor och berättar om vilka möjligheter som finns för bostadssökande att få förstahandskontrakt.

Kontakt: Camilla Dafgård, Marknadschef

031-368 07 52, camilla.dafgard@boplats.se

 

Hållbarhet med människan i centrum

Reningsborg är så mycket mer än en Secondhandverksamhet. Vi har funnits i 30 år och jobbar dagligen med hållbarhet: socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

Vi har idag fyra secondhandbutiker, arbetsmarknadsinsatser, café, biltvätt, hunddagis, utlandsverksamheter och mycket mer.

Vi är ett åttiotal anställda, 250 personer som praktiserar och arbetstränar hos oss, många volontärer och företagsvänner.

Hållbarhet med människan i centrum är vårt riktmärke.

Välkommen till ett samtal med Mikael Albertsson (direktor) och Henrik Orrbeck (biträdande direktor).

Cirkulära affärsmodeller

För att lyckas med klimatomställningen samt minska överkonsumtionen av naturresurser så måste vi ställa om till en cirkulär ekonomi. Omställningen till en cirkulär ekonomi handlar inte bara om materialåtervinning samt en ökning av produkters livslängd utan det handlar dessutom om en omställning till cirkulära affärsmodeller.

Genom att producera färre högkvalitativa produkter och använda dem längre och mer effektivt så kan vi åstadkomma stora utsläppsminskningar samt dessutom minska behovet av grön energi, naturresurser och kritiska mineraler för klimatomställningen. För att det skall hända kommer affärsmodellerna att behöva ändras.

Välkomna på ett seminarium där vi tillsammans med RISE samt två företag som har en cirkulär affärsmodell, Foxway och Nornorm, diskuterar potentialen i cirkulära affärsmodeller samt hur detta inte längre bara är en hållbarhetsfråga utan framför allt en lönsamhetsfråga för många företag.

Fredpodden live: Svenska Freds granskar partierna inför valet – i ett nytt säkerhetspolitiskt landskap

Den 24 februari i år inledde Ryssland en oförsvarlig och folkrättsvidrig militär invasion av Ukraina. Sedan dess har den säkerhetspolitiska debatten blivit alltmer militariserad och på kort tid svängde Sverige från över 200 år av alliansfrihet till att ansöka om medlemskap i Nato. I Fredspodden live får du höra Svenska Freds, världens äldsta, ännu aktiva fredsförening, prata om den senaste tidens freds- och säkerhetspolitiska debatt och hur den förändrats under våren. I livepodden får du också höra om Svenska Freds valgranskning av hur partierna står i säkerhetspolitiska frågor och varför frågor om fred och säkerhet är viktiga valfrågor.

I Fredspodden live deltar Gabriella Irsten, ansvarig för frågor om hållbar fred på Svenska Freds, Svenska Freds ordförande Kerstin Bergeå och Fredsakademins projektledare Rebecka Lindholm Schulz som är Fredspoddens programledare.

Rundabordssamtal: Hur skapar vi bästa möjliga mobilitet i staden tillsammans?

Det finns inga åhörarplatser på denna programpunkt.

Frukostmingel ”Spaningar från Almedalen” med Social Venture Network, Ethos och CSR Västsverige

Helen Sylvan och Patrik Andersson från Social Venture Network Sweden SVN samt Andreas Filipsson från Ethos förmedlar intryck och kunskap från årets Almedalsvecka. SVN delar även med sig om tips på seminarierna som går att ta del av i efterskott via SVN:s Youtubekanal och Almedalen Play.

Välkommen att anmäla dig för att ta del av frukostmaten: https://invajo.com/l/E7nmpQMv5w

Kraftsamling för klimatföregångare

Göteborg är en stad med omtalat höga hållbarhetsambitioner, inte minst de ekologiska. I april utsågs Göteborg att vara en av Europas 100 klimatneutrala och smarta städer som ska vara föregångare och visa vägen för omställningen i Europa.  Att Göteborg blev antagen i tuff konkurrens är ett bevis på att vi kommit långt i vårt klimatomställningsarbete i ett europeiskt perspektiv, men vi har fortfarande stora utmaningar framför oss för att bli klimatneutrala till 2030. Vi kan bara lyckas tillsammans – politik, stad, näringsliv, akademi och framför allt göteborgare.

Därför bjuder Göteborgs Stad under ledning av miljöförvaltningen in till en kraftsamlings-kickoff för att öka takten i hela stadens omställning fram till 2030 med representanter och i samverkan med aktörer från alla sektorer. Vi behöver kroka arm, vi behöver hitta nya sätt att samskapa och vi behöver bli ännu bättre på att ta vara varandras samlade kunskap och kompetens för de bästa lösningarna. Ett av våra allra viktigaste gemensamma verktyg för att lyckas är samtalen.

9-10.30 Göteborg tar ledningen
10.40-12 Klimatkontrakt för föregångare

Obs! Arrangemanget är FULLBOKAT.

Talarprogram:
Thomas Osdoba,
programchef NetZeroCities
NetZeroCities uppgift är att stödja EU-uppdraget ”100 klimatneutrala och smarta städer till 2030” genom att erbjuda städerna behovsstyrt stöd av experter och tjänster för att uppnå klimatneutralitet till 2030.

Olga Kordas, programchef Viable Cities samt lektor i hållbar stadsutveckling vid KTH.
Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med uppdrag att arbeta för att skapa ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara städer och med en mission om ett gott liv för alla inom planetens gränser. En central del av Viable Cities arbete är satsningen på 23 klimatneutrala städer.

Alf Engqvist, VD Göteborg Energi
Göteborg Energi förser staden med goda energilösningar och vill fortsätta göra så även i framtiden. Som en viktig del av det arbetet har Göteborg Energi ett skarpt mål kring förnybar/återvunnen fjärrvärme redan år 2025.

Elvir Dzanic, VD Göteborgs Hamn
Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn och Sveriges viktigaste transportnav för den globala handeln. Hamnen bedriver ett proaktivt hållbarhetsarbete och har bl.a. öronmärkt 600 mkr för klimatåtgärder fram till 2030.

Kristina Pettersson Post, regionchef Vasakronan
Vasakronan är ett av Sveriges största fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar centralt belägna kontors- och butiksfastigheter. 2021 utsågs Vasakronan i GRESB, Global Real Estate Sustainability Benchmark, till ett av världens mest hållbara fastighetsbolag. 

Pam Fredman, föreståndare GMV, f.d. rektor för Göteborgs Universitet
Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV), är Chalmers och Göteborgs universitets huvudsakliga plattform för samverkan mellan och inom lärosätena och med viktiga samhällsaktörer för att generera och nyttiggöra kunskap om hållbar utveckling.

Anna Jöborn, VD Mistra
Mistra är en central aktör inom svensk miljöforskning och investerar årligen ca 200 miljoner kronor i forskningssatsningar som syftar till att ta fram ny kunskap som kan bidra till att lösa de stora samhällsutmaningarna inom miljöområdet.

Anders Sandoff, forskare och lektor Företagsekonomiska institutionen Handelshögskolan, Göteborgs universitet
Vid Företagsekonomiska institutionen bedrivs forskning med stort fokus på hållbarhet och samhällsutmaningar inom industriell och finansiell ekonomi och omfattar bl.a. ökad förståelse kring drivkrafter och möjligheter kring samverkan i omställningen till en hållbar stad.

Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen (SNF)
Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och jobbar med att sprida kunskap, bilda opinion och påverka beslutsfattare i miljöfrågor samt få medborgarna att engagera sig och agera tillsammans för en hållbar framtid.

Henrik Jutbring, evenemangschef GotEvent och forskare om evenemangs möjligheter att skapa beteendeförändringar
GotEvent har till uppgift att hantera stadens olika evenemang och att skapa förutsättningar till förändring via evenemang. Bland annat arbetar man målmedvetet med att minska de klimatavtryck som evenemangen medför och att genom evenemangen påverka människor i att göra mer hållbara val.

Anna Sanne Göransson, medgrundare Digidem Lab, internationell projektledare och expert i deltagandeprocesser.
Digidem Lab erbjuder metoder och verktyg som syftar till att skapa långsiktiga strukturer för dialogprocesser där medborgare känner sig trygga och stärkta i sitt deltagande samtidigt som tjänstepersoner få effektiva verktyg för förankring.

Charlie Arby, ordförande för Ungdomsfullmäktige Göteborg och andre vice ordförande för Sveriges Elevråd.
Ungdomsfullmäktige består av 101 ungdomar från alla stadsdelar i Göteborg. De är mellan 12 och 17 år och diskuterar tillsammans frågor som rör unga i Göteborg.

Moderator Marcus Jahnke, avdelningschef Stadsmiljö, miljöförvaltningen Göteborgs Stad

Välkommen att samla kraft och göra skillnad!

Neuroarkitektur – utformning för minskad stress och ökat välbefinnande

Som ett resultat av pandemin och de senaste årens förändringar ställs nya krav på bostadens utformning. Vi vill exempelvis ha mer ljusinsläpp, flexibilitet och gemensamhetsytor. Neuroarkitektur – det vill säga forskning om hur byggda miljöer påverkar våra hjärnor och vår hälsa, har tidigare kretsat mycket kring vårdmiljöer, men går även att applicera på bostäder.

Tillsammans med arkitekten Hanna Morichetto reder vi ut om det finns en koppling mellan fysiska miljöer och minskad stress, och om man med hjälp av byggda berikade miljöer kan öka en frisk hjärnas reseliens.

Make Music Matter!

Finsam Göteborg – Myndighetssamverkan för rätten till arbete och ett självständigt liv

Finsam Göteborgs uppdrag är att skapa förutsättningar för Göteborgs invånare att åtnjuta rätten till utbildning, arbete och hälsa genom att verka som en samverkansarena för Göteborgs stad, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Men vad innebär det egentligen?

Hör mer om hur arbetet fungerar i praktiken, vilka insatser som pågår just nu och varför.