Frågor och svar

Den senaste tiden har ett antal rykten och felaktiga påståenden spridits om Frihamnsdagarna som evenemang samt om medarbetare som arbetar i föreningen. I några fall har ryktena spridits vidare av såväl folkvalda politiker som journalister.

Här redovisar vi fakta. Kontakta oss gärna om du har frågor.


Vad är Frihamnsdagarna?
Frihamnsdagarna är ett årligen återkommande evenemang – en demokratisk mötesplats i Göteborg som är gratis och tillgänglig för allmänheten att besöka. Frihamnsdagarna är fortfarande under uppbyggnad, det första evenemanget ägde rum 2021.

Vem står bakom Frihamnsdagarna?
Frihamnsdagarna drivs sedan 2022 som en ekonomisk förening. Det är en organisationsform som passar ändamålet. Föreningens stadgar stipulerar att allt eventuellt överskott alltid ska återinvesteras i verksamheten. Evenemanget ska genomföras utan vinstsyfte. Det finns en demokratisk aspekt i organisationsformen som säger att en medlem har en röst. Medlemsavgiften är en engångssumma på 250 kronor. För att bli medlem ställs enbart krav på engagemang.

Delar Frihamnsdagarna ut vinst?
Nej. Vi vill däremot inte gå med förlust och strävar därför efter att nå ett nollresultat eller ett mindre överskott. I samband med årsstämman för Frihamnsdagarna ekonomisk förening den 29 mars fastställdes resultatet för 2022. Det blev ett positivt resultat efter skatt på 382 000 kr. Detta överskott återinvesterades, i enlighet med stadgarna, i föreningens verksamhet. Någon vinst har inte och kommer aldrig att delas ut.

Varför bedrivs inte hela verksamheten ideellt?
När idén om Frihamnsdagarna föddes arbetade alla inblandade ideellt. Men eftersom evenemanget växte snabbt och dessutom har som ambition att genomsyras av hållbarhet behöver de som arbetar få betalt. Föreningens vilja är att fungera som en samlande kraft för andra samhällsaktörer som tror på idén om en demokratisk mötesplats. För att kunna göra det behöver föreningen kunna möta andra på arbetstid.

Föreningen har tecknat kollektivavtal och har idag tre medarbetare varav en är budgeterad som heltidsanställning och två som deltidsanställningar under året. 

Verksamheten omfattar mer än tre dagars evenemang. Resten av året genomför Frihamnsdagarna dialogmöten, nätverksträffar och events där föreningar, ungdomar, företag och organisationer samt unga kulturutövare kommer till tals. Frihamnsdagarna bjuds också in till andra arrangemang för att prata om demokrati och förändring.

Får Frihamnsdagarnas anställda samtidigt fakturera genom privata bolag?
Nej. Det stämmer att ett par medarbetare, innan de blev anställda och fick lön, hade konsultuppdrag. Självfallet har varken de eller någon annan fortsatt fakturera efter att de blivit anställda. Ingen har fakturerat som konsult samtidigt som de uppburit lön från Frihamnsdagarna.

Hur ser ni på att skattemedel går till Frihamnsdagarna?
Om offentlig sektor anser att det är viktigt med den här demokratiska mötesplatsen och vill delta är det också rimlig att bidra med finansiering.

Vår vision är att evenemanget Frihamnsdagarna ska bli en öppen demokratisk arena som kan jämföras med Almedalsveckan och Järvaveckan. För att en sådan arena ska fungera krävs samarbete mellan olika sektorer i samhället. Frihamnsdagarna är idag en satsning som samlar aktörer från offentlig sektor, det privata näringslivet, från akademin och civilsamhället. Det är en stor styrka. Alla organisationer som väljer att delta gör det frivilligt för att de också tror på idén. Enligt principer för demokratiska festivaler ska det inte finnas någon entrékostnad för allmänheten.

Göteborgs Stad hade egna planer på att göra en motsvarande satsning. Tillsammans med andra offentliga aktörer har de valt att engagera sig och samarbeta med Frihamnsdagarna. Idén om Frihamnsdagarna som demokratisk mötesplats har möjliggjorts tack vare offentlig sektors medverkan.

Hur mycket omsätter Frihamnsdagarna och vad går pengarna till?
Första året omsatte evenemanget ungefär 3 miljoner kronor. Andra året (2022) närmare 6 miljoner kronor. Resultatet blev 382 000 kr efter skatt. Hela överskottet återinvesterades i verksamheten. Frihamnsdagarna kostar pengar att genomföra. Allt från markhyra till staden, el, vakter, hyra av scener, teknisk utrusning, arvoden till konsulter och leverantörer (ekonomistöd, kommunikation, marknadsföring etc) samt skatter och arbetsgivaravgifter. Av omsättningen 2022 på 6 miljoner kronor gick 1 miljon till löner fördelat på åtta personer. Ingen arbetade heltid med Frihamnsdagarna 2022.

Vad menar ni med att det förekommer ryktesspridning?
Vi anser att demokratin hotas om rykten och osanningar sprids vidare och används som fakta i beslutsunderlag. Desinformation skadar inte bara Frihamnsdagarna som evenemang utan förstör det arbete som många människor och partners tillsammans åstadkommit. Vårt viktiga arbete fortsätter och vi bjuder gärna in till dialog.