Från idé till verklighet

Frihamnsdagarna är en årligen återkommande demokratisk mötesplats som är gratis för allmänheten att besöka. I år äger evenemanget rum på Bananpiren i Göteborg den 31 augusti – 2 september.

Som demokratisk mötesplats vill Frihamnsdagarna vara en plats där olika perspektiv får mötas och där många röster får höras. När människor möts uppstår idéer som kan leda till verklig förändring. Anmälan är öppen under våren för föreningar, företag och organisationer som vill boka scentid eller utställarplats.

Här kan du läsa om hur Frihamnsdagarna som demokratisk mötesplats vuxit fram.

En idé tar form vårvintern 2021 

När initiativtagarna till det som kom att bli Frihamnsdagarna kontaktade Göteborgs Stad vårvintern 2021 visade det sig att Förvaltningen för konsument och medborgarservice hade identifierat behovet av nya former för demokratiska mötesplatser. I dialoger med unga göteborgare och med inspiration från Järvaveckan fanns en vilja hos Göteborgs Stad att inleda ett samarbete. Därmed var det första fröet till Frihamnsdagarna sått.

Idén presenterades offentligt i en debattartikel i april 2021. Därefter valde flera organisationer och människor att ställa sig bakom initiativet och bidra till dess genomförande.

De första månaderna bedrevs arbetet helt ideellt. I takt med att intresset växte under 2021 formades ett kansli där en mindre arbetsgrupp arbetade avlönat. Många fler deltog som volontärer i planeringen och vid första genomförandet.

Värdegrund i botten

Den första projektplanen baserades till stor del på ett metodstöd från Democracy Festival som Almedalsveckan och demokratiska festivaler i andra länder tagit fram. Metodstödet syftar till att underlätta för fler städer och länder att forma demokratiska mötesplatser. Den slår bland annat fast principer som att det ska vara öppet och gratis för allmänheten samt att det är samhällsfrågor som ska stå i centrum på evenemanget snarare än kommersiella budskap.

För Frihamnsdagarnas del slogs därmed tidigt värdegrunden fast. Alla som väljer att engagera sig på Frihamnsdagarna behöver stå bakom hörnstenarna: stärka demokratin, mötas i samtal, öka samhällets förändringstakt mot mer social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Första genomförandet augusti 2021

I augusti samma år, trots att pandemin fortfarande inte var helt över, tog 400 människor plats på scenerna på Bananpiren för att delta i samtal. Det fysiska besökarantalet stannade vid 3000 första genomförandet. Ungefär dubbelt så många följde streamingen.

Bakom genomförandet 2021 fanns en rad partners. Riksbyggen och Svenskt Näringsliv klev in. Från offentlig sektor ställde sig Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen bakom och möjliggjorde satsningen. Akademin deltog genom Göteborgs universitet och Chalmers. Privata företag som Skanska, Serneke och Göteborgs-Posten gick in som partners. Alla med den gemensamma viljan att förverkliga idén och bidra till att stärka demokratin.

Politiska partier med representation i Göteborgs kommunfullmäktige och Sveriges Riksdag deltog med egna tält på evenemanget. De politiska partierna bjöds också in att hålla tal. Bland talarna första året fanns kommunalråd och riksdagsledamöter.

Öppna dialogmöten och workshopar hösten 2021

Hösten 2021 genomfördes en serie workshopar med partners, arrangörer och intressenter för att utvärdera och blicka framåt. Det blev utgångspunkt för den plan som formades för valåret 2022. 

En viktig slutsats från workshoparna var att det behövdes en mer professionell organisation för att driva arbetet med Frihamnsdagarna framåt. Lösningen blev att forma en ekonomisk förening som är öppen för alla som engagerar sig i Frihamnsdagarna att bli medlemmar. Den nya föreningens ändamål var att genomföra evenemanget i samarbete med det omgivande samhället.

I utvärderingarna fanns flera önskemål som sedan har lyfts in och realiserats. Bland annat att utöka öppettiderna från två till tre dagar. Att hålla samtalen i gång under hela året genom olika arrangemang och pop ups och att satsa mer på unga. 

Resultatet blev bland annat tematiserade nätverksträffar och en förstudie om unga och demokrati samt att ett advisory board med unga inrättades för att säkerställa ungas inflytande i planering och genomförande.

Våren 2022 – nästa steg

I början av 2022 bildas Frihamnsdagarna ekonomisk förening, som en samhällsnyttig, politiskt och religiöst obunden förening utan vinstsyfte. Allt eventuellt överskott ska enligt stadgarna återinvesteras i verksamheten. En styrelse tillsattes, kollektivavtal tecknades och ett kansli inrättades med tre deltidstjänster. Uppdraget var att genomföra Frihamnsdagarna som evenemang samt fortsätta utveckla format för samtal och dialog resten av året med koppling till själva huvudevenemanget.

Kansliet genomförde en lång rad öppna dialogmöten och ytterligare nätverksträffar där konceptet presenterades för föreningar, företag, branschorganisationer, nätverk, myndigheter och andra organisationer. Fler samarbeten inleddes, bland annat med Länsstyrelsen i Västra Götaland. Den siste maj stängde anmälan och då var 700 talare anmälda från en lång rad olika organisationer. Dessutom hade sex partiledare tackat ja till att hålla tal på evenemanget. Då skickades inbjudningar till västsvenska gymnasieskolor in att komma och besöka Frihamnsdagarna.

Frihamnsdagarnas kansli besökte Järvaveckan för erfarenhetsutbyte och genomförde möten med Arendalsuka, Almedalsveckan och Folkemødet.

Andra genomförandet i augusti 2022

När Frihamnsdagarna öppnade portarna i augusti kom totalt 13 000 fysiska besökare. Antalet tittare på det streamade innehållet minskade. Cirka 1000 ungdomar besökte evenemanget, de flesta tillsammans med sina gymnasieklasser.

Evenemanget avlöpte utan några större incidenter och upplevdes baserat på utvärderingarna efteråt som ett steg i rätt riktning. Mest publik drog partiledarna för riksdagspartierna. När Moderaterna och Sverigedemokraterna talade blev det fullt på området och principen om en in – en ut fick tillämpas.

2021 erbjöds inte några utställarplatser utöver de politiska partierna. Det berodde på dåvarande pandemirestriktioner. Under 2022 fanns nu ett hundratal utställare på plats. Bland de politiska partierna deltog alla utom Liberalerna med eget tält.

Hösten 2022 – lärdomar och utvecklat koncept

Hösten 2022 genomfördes återigen en serie öppna möten och workshopar för att i dialog med partners och intressenter generera nya idéer för att utveckla Frihamnsdagarna som mötesplats och koncept. 

Ett beslut fattades under hösten att sätta framtid som en övergripande ram för Frihamnsdagarna 2023. Året då Göteborg firar sin 400-åriga historia och där dessutom Frihamnsdagarna avslutar firandet är det naturligt att blicka framåt. Vidare beslutades att utveckla arenakonceptet så att det ännu mer främjar möten mellan människor. Därför inrättades torgen framtidens välfärd, framtidens mat och cirkulära torget. Flera andra scener och områden har fortsatt inga teman utan fylls på med de som vill medverka för att lyfta sina frågor.

En annan förändring som beslutades hösten 2022 var att bjuda in de politiska partierna till debatter i stället för att hålla politiska tal. Om något parti vill boka in en scentid för att ändå hålla ett tal är de fria att göra så. Demokratiska mötesplatser i olika länder har olika koncept för hur de politiska partierna medverkar och för Frihamnsdagarnas del ska nu debatter prövas som format i stället för tal.

I föreningen Frihamnsdagarnas verksamhetsplan och budget för 2023 gjordes hösten 2022 antagandet om att evenemanget och verksamheten skulle fortsätta växa baserat på det ökade intresset. Öppettiderna utökas ytterligare, scenerna är fler och utställarplatserna betydligt fler än 2022. Målsättningen är därmed att nästan dubbelt så många besökare ska ta sig till Bananpiren 2023 som föregående år. 

Baserat på förstudien om unga och demokrati beviljade Länsstyrelsen hösten 2022 stöd att ta fram ett metodstöd. Metodstödet har landat i konceptet ”Vad säger du!?” och ska användas i skolor. Projektet har ännu inte startat men planeras att inledas under våren med skolbesök. I nästa steg ska ett större antal rundabordssamtal genomföras på Frihamnsdagarna 2023 där ungdomar får delta i samtal med beslutsfattare.

Anmälan öppnas 1 februari 2023

De flesta av Frihamnsdagarnas partners är kvar och några nya har tillkommit. Flera tidigare arrangörer anmälde sig tidigt och några nya organisationer har fattat beslut om medverkan.

På Frihamnsdagarnas kansli fortsätter arbetet med att vara en liten samlande och professionell kraft för de samhällsaktörer från offentlig sektor, privata näringslivet, akademin och civilsamhället som anslutit sig till idén om att skapa en demokratisk mötesplats i Göteborg.

Vid sidan av arbetet med evenemanget genomförs under vårvintern 2023 en rad dialogmöten, popup-evenemang, nätverksträffar och seminarier. Föreningen bjuds också in till andra arrangemang för att prata om demokrati och förändring.

Våren 2023 – ny styrelse med sikte på framtiden

Den 29 mars får föreningen Frihamnsdagarna en delvis ny styrelse. Första verksamhetsåret är till ända och styrelsen kan blicka tillbaka på ett år som präglats av att bygga upp processer som ska ge stadga och långsiktighet. Den nya styrelsen kommer in med större erfarenhet från stora evenemang.

Frihamnsdagarnas advisory board består fortfarande av ungdomar men ytterligare en rådgivande grupp bildas under våren bestående av människor med stor erfarenhet i syfte att guida föreningen när evenemanget växer och utvecklas.

I april drar ungdomssatsningen Vad säger du!? igång. Frihamnsdagarna ska besöka gymnasieskolor och workshoppa med ungdomar om demokrati och förändring. Som en del av projektet bjuds också skolor in till evenemanget där ungdomar bland annat ges möjlighet att samtala med riksdagsledamöter, lokala politiker och samhällsaktörer. Satsningen finansieras av Europeiska kommissionen och Förvaltnings AB Framtiden.

Anmälan till Frihamnsdagarna 2023 stänger den siste maj eller när alla scener och utställarplatser är bokade. Hur många programpunkter, talare och utställare det slutligen blir återstår att se. Vårt viktiga arbete fortsätter.