Matomställning för framtidens Göteborg

En högaktuell och kritisk samhällsutmaning är den om tillgången på mat. Hur samlar vi kraft till matomställningen? Här diskuterar vi hur maten vi har räcker till fler, hur den lokalproducerade maten och odlingsmarker kan öka samt hur vi möjliggör graden av självförsörjning. Kanske är det genom ökad odling på före detta p-platser, på tak och i förstäderna vi ökar biologisk mångfald och graden av självförsörjning?

Missa inte Snackbar klockan 15.40-16.00!Då leder poddaren Gunnar Oesterreichett samtal om hur Göteborg ska möta utmaningar kopplade till matomställningen. I samtalet medverkar Joel Svalan, lokal odlare, med flera.

Framtidsstaden är cirkulär

Vad konsumerar vi 2030? Konsumerar vi alls? Framtiden är cirkulär handlar om framtidens handel, köpmönster och hållbarhet. Vi tittar närmare på och bollar idéer kring hur vi får fart i återbruket av kläder, möbler och prylar. I detta pass har vi visionen om den återbrukbara staden, där vi ser material som resurser, inte som skräp eller avfall. Genom smarta distributions- och produktionskedjor, blir Göteborg jämlikare sett till resursfördelning.

Missa inte Snackbar klockan 13.40-14.00. Då leder poddaren Gunnar Oesterreich ett samtal om hur Göteborg ska bli en cirkulär stad. I samtalet medverkar Karin Pleijel, kommunalråd med ansvar för miljö och klimat, med flera.

Tillit i den framtidsbara staden

Vad kan man egentligen fråga? Det här passet handlar om brinnande frågor som rör desinformation, förtroende mellan myndigheter och medborgare och komplexa samhällsdialoger. Vi utforskar begreppet tillit på olika nivåer och i olika sammanhang för att se hur vi kan ta tillvara den inneboende kraften hos stadens medborgare och göra varandra tryggare i våra möten och samtal.

Missa inte Snackbar klockan 15.40-16.00! Då leder poddaren Gunnar Oesterreich ett samtal om förtroende mellan myndigheter och medborgare.

Framtidsstaden för unga

Kraft, engagemang och en nutid som inte äventyrar kommande generationers framtid är i fokus i detta pass. Tillsammans testar vi metoder och verktyg för ökad förståelse om hur nutidens handlingar påverkar framtidens möjligheter till ett gott liv. Hur ser unga på framtiden och hur kan vi arbeta för att bygga framtidstro hos fler unga? Inte minst kommer vi att diskutera och hitta lösningar på hur vi gör ungas röster hörda.

Missa inte Snackbar klockan 13.40-14.00. Då leder poddaren Gunnar Oesterreich ett samtal om hur unga ska bli mer delaktiga i Göteborg.

Civilsymbios

Passet Civilsymbios handlar om att staden kan fungera bättre om den är i symbios med civilsamhället. Vi utforskar hur staden bättre kan ta till vara kraften i civilsamhället, hur samverkan mellan föreningar, civilsamhälles-organisationer och Göteborgs Stad ser ut och skulle kunna se ut. Frågor vi ställer oss kan vara vad vi gör som kan göras ännu bättre och på fler håll? Hur ser civilsamhällets behov ut för att kunna verka i staden?

Missa inte Snackbar klockan 15.30-15.50. Då leder poddaren Gunnar Oesterreich ett samtal om hur Göteborg ska samverka med civilsamhället. I samtalet medverkar Ragnhild Ekelund, planeringsledare på socialförvaltningen Sydväst och Emma, verksamhetsansvarig på Skyddsvärnet.

Framtidsstaden för äldre

Hur blir Göteborg bästa staden med och för framtidsgenerationen äldre? Detta i relation till samhällsutmaningar såsom åldrande befolkning, värmeböljor, digitalt utanförskap och hållbara liv kommer att vara några av fokusområdena. Kan den yngre generationen lära sig av den äldre om tillräcklighet, resurshushållning och reparation? Kan bostadsbristen lösa äldres ensamhet och hur arbetar Göteborgs Stad för att möta äldres behov?

Missa inte Snackbar klockan 11.40-12.00! Då leder poddaren Gunnar Oesterreich ett samtal om hur Göteborg ska bli en stad för äldre. I samtalet medverkar Emma Mattson, utvecklingsledare på Åldersvänliga Göteborg och Filip som arbetar på hemtjänsten i Göteborg.

Funka-staden

Passet vill bidra till att göra Göteborg till en jämlik stad för alla, även för personer med funktionsnedsättning. Här samlas vi kring utmaningar som personer med funktionsnedsättning möter i sin vardag; i mötet med kommunen, med andra människor, i staden som plats och mycket mer. Hur normer stänger ute och förminskar personer med funktionsnedsättning.

Missa inte Snackbar klockan 13.30-13.50. Då leder poddaren Gunnar Oesterreich ett samtal om hur Göteborg ska bli en mer jämlik stad. I samtalet medverkar Anders Westgerd, verksamhetsledare för Göteborgskooperativet för Independent Living (GiL), med flera.

Framtidens transporter och resande

I detta pass samtalar vi om hur vi kan nå mål som kopplar till hållbara sätt att färdas och transportera oss samt om mobilitet och människors plats i den framtidsbara staden. Vi utforskar bland annat vilka målen är för Göteborg gällande exempelvis utsläpp, hälsa, trygghet, antal fordon i relation till antal grönytor, och körda mil. Hur vi ska få plats när vi blir fler i staden? Kan p-platser nyttjas rättvisare och jämlikare för alla stadens boende och besökare?

Missa inte Snackbar klockan 11.30-11.50. Då leder poddaren Gunnar Oesterreich ett samtal om framtidens transporter. I samtalet medverkar Jonas Eriksson, verksamhetsledare för Gothenburg Green City Zone, Martin Boije, miljöutredare på miljöförvaltningen och Mattias Jäderskog, grundare och ordförande för den ideella samåkningsrörelsen Skjutsgruppen.