Hur sätter vi P för varumärkestvätten med lagens hjälp?

Hans Sinclair Sachs, från Trustbrand Watch Sweden, The Eye och Gustav Martner från Greenpeace Norden i samtal om varumärkestvättning.

Frågor som avhandlas är bland annat:

Hur säkrar och granskar vi som medborgare att svenska bolag hållbarhetsrapporterar på ett seriöst och trovärdigt sätt? Vad säger de skärpta hållbarhetslagarna?

Varför varumärkestvättar, brandwashar, svenska bolag sitt hållbarhetsarbete med rapportering? Hur sätter vi P för varumärkestvätten med lagens hjälp?

Fallet med oljejätten Preem på svenska västkusten tas upp av Gustav.

Varumärkestvätten ser vi som en av världens viktigaste, men förbisedda, hållbarhets- och demokratifrågor att hantera i detta nu. I Göteborg, Sverige och världen. Varmt välkomna!

 

Hur gör vi Göteborg bäst i världen på att ge unga rätt möjligheter att lyckas?

Med oss på scen har vi några av vår stads framtid.

Hur kommer det sig att det konstant är äldre vuxna som säger åt unga vad dom behöver och vad som är bäst för dom. Vi säger; Låt oss säga vad vi behöver.

Vi får ta del av den yngre generationens perspektiv av hur ekosystemet bland unga kreatörer i Göteborg är i nuläget samt vad dom tror om framtiden.

Respekt och tillit – möte med några företrädare för Tro&Respekt Interreligiösa Rådet i Nordost

Ett samtal mellan religiösa ledare och politiken om hur möten över religionsgränser möjliggör vänskap mellan människor av olika tro. Respekt är det viktigaste ledordet. Genom att mötas i en respektfull dialog kan vi lära oss att leva tillsammans trots olikheter och skiftande traditioner och genom detta vara en positiv kraft och resurs för samhället.

Barnfamiljers ekonomiska svårigheter

Det senaste året har våra organisationer sett en stor ökning i antalet barnfamiljer som hamnat i ekonomiska svårigheter. När priserna stiger är det många som kämpar för att få ihop pengar till mat, hyra och andra levnadskostnader. Barnfamiljer som redan lever på marginalen drabbas hårdast.

Under Frihamnsdagarna diskuterar fyra av Sveriges största civilsamhällsorganisationer problembilden utifrån fakta och ur ett helhetsperspektiv. Tillsammans svarar vi på frågan om hur samhället och politiken ska ta ansvar för barnfattigdomen.

Street Games Academy: Idrott som utbildningskatalysator

Street Games Academy är modellen som utvecklats ur Street Games i ett samarbete med fem lärosäten i Västra Götaland för att erbjuda läxhjälp, mentorskap och kostkunskap. Syftet är att använda idrottens dragningskraft på ungdomar för att få dem att öka sin studiemotivation, förbättra sina studieresultat och öka sina kostkunskaper.

Syftet är också att erbjuda hängivna idrottsungdomar i idrotter med svag studiekultur, studievägledning och studiementorskap för att fullfölja gymnasiestudier och komma igång med postgymnasiala studier. Här berättar representanter från RF-Sisu, idrottsföreningar och Göteborgs universitet hur vi arbetar i projektet.

Västsverige – platsen för framtidens hälsoinnovationer

Samarbeten och klusterbildningar har visats vara en stark faktor för att accelerera innovationer.  Tack vare möjligheten för samverkan över bolagsgränser och tillgången till nya kreativa miljöer tar vi nästa steg mot framtidens hälsoinnovationer.

Panelen som representerar akademi och näringsliv debatterar hur nästa svenska exportsuccé kommer att handla om hälsoinnovation, samt vilka förutsättningar som är avgörande för Västsveriges framgång för forskning och utveckling inom hälsoområdet.

 

Samhällsansvar som gör skillnad!

Samhällsansvar som gör skillnad!

Vi på Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän har bestämt oss – vi ska vara ett hållbart bolag! Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän har sedan flera år lagt stor vikt vid att skapa goda förutsättningar för barn och unga i vår region. Vi vill att alla barn ska lyckas i livet och ha jämlika uppväxtvillkor. För oss är förebyggande och främjande insatser viktigt för att skapa ett hållbart samhälle. Inom så väl miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Alla våra satsningar är specifikt utvalda samarbeten som är långsiktiga och anpassade efter lokala förutsättningar.

Välkomna och lyssna på vårt seminarium!

Lisa Bragée, Hållbarhetsansvarig  
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Så accelererar Göteborgs hamn klimatomställningen

Göteborgs hamn, Skandinaviens största hamn, tar en ansvarsfull roll i klimatomställningen. Här lyfter vi vårt arbete för att möjliggöra fossilfria logistikkedjor och tillhandahålla förnybara bränslen.

Så uppnår vi klimatneutralt byggande

På Frihamnsdagarna 2022 lanserades Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande. Sedan dess har över 120 aktörer anslutit med den gemensamma ambitionen att kraftigt reducera sin klimatpåverkan till 2030. Men vilka vägar ska staden och branschen ta för att nå dit och hur ser det ut vid resans mål?

På agendan

RISE berättar om sin framsynsstudie om samhällsbyggnad med tre möjliga framtider – Slösa, Spara och Stanna. Kan effektivisering, flexibilitet och delningsekonomi skapa ett stadsliv inom planetens gränser?

Skanska berättar om ett nystartat projekt som undersöker om bostadisering kan lösa det stora behovet av bostäder samtidigt som staden ska ligga nära noll i klimatavtryck 2030. Går det att minska bostadsköerna genom renovering och transformation av den redan byggda miljön?

White har fokus på arkitekturens kraft att driva omställningen och är också representerade i delegationen för cirkulär ekonomi. En viktig fråga där är vilka ekonomiska incitament och styrmedel som kan undanröja hinder och stimulera en mer cirkulär ekonomi.

Göteborgs Stad ska minska CO2-utsläppen från bygg- och anläggningsprojekt i stadens regi med 90% till 2030. Stadsbyggnadsförvaltningen, som driver och samordnar den fysiska och strategiska planeringen, har en viktig roll som möjliggörare för den omställningen. Det har också Ungdomsfullmäktige som framhåller att klimatet kräver ungas röster!

Självklart får du också veta vad Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande bidrar med för att nå målen.

Läs mer om plattformen här

Kontakta: Susan Runsten, 073-061 99 20, susan.runsten@businessregion.se

Cirkulärt mode – tar klädindustrin ansvar för framtiden?

Budskap om cirkulärt mode, återvunna textilier och förnybara kläder har blivit allt vanligare inom modebranschen och textilindustrin. Om man som konsument läser på om hållbarhet inom modebranschen möts man av mycket entusiastiska budskap där cirkulär konsumtion och produktion skall göra det möjligt för oss att fortsätta konsumera som vanligt. De stora kedjorna har i ökad grad startat insamlingar i sina butiker där man som konsument kan lämna in använda kläder för återvinning.

Men som konsument är det svårt att syna korten och granska alla budskap om cirkulärt mode. I verkligheten går en mycket liten del av de kläder som vi lämnar till återvinning i klädbutiker till tillverkning av nya kläder. Det är nämligen svårt att återvinna textilfiber.

Så hur kan modebranschen möta framtiden på ett hållbart sätt? Går det över huvud taget?

Går utvecklingen åt rätt håll? Är allt prat om hållbarhet en fin fasad för att dölja de negativa miljö- och sociala konsekvenserna av klädföretagens affärsmodeller? Vilket ansvar har svenska klädbolag för hur deras kläder produceras och hur ser bolagen själva på denna fråga? Och hur är det med oss som konsumenter; har vi något ansvar?

Under detta seminarium ställer vi dessa frågor till Cecilia Soler (Handelshögskolan) och Eliina Brinkberg (Nudie Jeans co). Vi lyfter även fram ett granskande perspektiv och vad den internationella forskningsfronten säger.