Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän – Workshop tillsammans med skolelever

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän har sedan flera år lagt stor vikt vid att skapa goda förutsättningar för barn och unga i vår region. Vi vill att alla barn ska lyckas i livet och ha jämlika uppväxtvillkor. För oss är förebyggande och främjande insatser viktigt för att skapa ett hållbart samhälle för barn och unga. Alla våra satsningar är specifikt utvalda samarbeten som är långsiktiga och anpassade efter lokala förutsättningar.

Barn och unga har rätt till inflytande och delaktighet i processer och beslut som berör dem. Därför vill vi på Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän involvera barn och unga i bolagets hållbarhetsarbete! För oss är det viktigt att lyssna på vilka insatser elever vill att vi skall satsa på samt hur vi kan utveckla vår lokala förankring.

När: 25 augusti, kl. 12.00 – 13.30

Var: Paviljong 2

Vad: Workshop för elever: Vad ska Länsförsäkringar satsa på för hållbarhetsaktiviteter?

Deltagare: Elever från Vättnedalsskolan åk 5, Bergsjöskolan åk 7, Frejaskolan åk 9

Vi på Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän har bestämt oss – vi ska vara ett hållbart bolag!     

 

Klimatpodden live!

I detta samtal får du möta Martin Hultman, docent i vetenskaps- teknik- och miljöstudier vid institutionen för Teknikens ekonomi och organisation på Chalmers i Göteborg.

Martin förklarar varför vi inte agerar på klimatkrisen trots att vi har haft kunskapen i mer än 30 år. Det blir ett samtal om responsförnekelse, omställningsförnekelse, energihushållning och energisolidaritet samt om Martins förslag till lösningar: Naturens rättigheter och ekologiska maskuliniteter.

Välkommen till ett samtal som lyfter vad vi omedelbart måste göra för att hantera klimatkrisen och leva upp till Parisavtalet. Samtalet leds av Ragnhild Larsson som producerar Klimatpodden sedan 2015.

–Det är en ynnest att få möta alla kloka och engagerade människor som delar med sig av sin kunskap och sina insikter. Min förhoppning är att du som lyssnar ska få kraft och inspiration att engagera dig på olika sätt i kampen för en beboelig planet, säger Ragnhild Larsson.

Missbruksrehabilitering genom företagande

Basta är ett socialt företag som erbjuder missbruksrehabilitering genom det sociala företagandet. Vi är det unika konceptet för missbruksrehabilitering och har funnits sedan 1994. På Basta tror vi på individens inneboende resurser, förmåga och kapacitet till förändring, vilket också är beprövat genom Bastas hållbarhet över tid. Företaget består sedan starten till 97% av brukare som kommit till företaget genom dess rehabilitering. På scenen berättar vi hur det sociala företagandet stöttar och stärker individens egenmaktsresa från en identitet av missbruk till en yrkesidentitet – från missbrukare till VD.

Sjöpung, tång och medborgarlabb

Nu utvecklas ett omställningshotell med en marin kolonilott i Frihamnen. Hur ska denna samlingsplats för framtidsprototyper se ut? Kom och utbyt tankar och idéer om den nya mötesplatsen och smaka på framtidens mat från havet.

 

Ta del av en försmak av det kommande Omställningshotellet med sin tillhörande marina kolonilott.

En första version (prototyp) av Omställningshotellet, kommer att utvecklas under 2022 och 2023. Platsen är tänkt att vara en fysisk mötesplats för att tillsammans skapa och utveckla stadens grön-blåa omställning.  En plats som lägger fokus på det nära nuet, på stegvis förändring där en kan träda in i framtiden och ta del av funktioner som kan finnas på plats inom 5-10 år i större skala.

Under Frihamnsdagarna kan du samtala och ta del av:

  • Hur Omställningshotellets kommande steg under 2022 och 2023 kan se ut, vad platsen kan fyllas med och bemannas
  • Följa arbetet med omställningshotellets marina kolonilott
  • Känna, lukta och smaka på framtidens hållbara mat från havet
  • Genom modeller och utställningar lära sig om framtida matproduktion i havet
  • Träffa kreatörer, innovatörer, arkitekter och forskare som arbetar med grön-blå omställning
  • Sist men inte minst kan du göra ditt eget tångsalt för att ta med hem

 

Bakgrund

Omställningshotellet och dess marina kolonilott vill skapa breda och förståeliga narrativ

för omställningsprocessen som nu måste göras. För att driva på och visualisera hur livet i Göteborg ser ut 2030 och framåt behövs fysiska platser där invånare och olika aktörer kan mötas och tillsammans konkretisera och samskapa framtidens lösningar för den hållbara staden som bidrar till livskvalitet och välbefinnande för alla. Omställningshotellet i Frihamnen kommer att vara en prototyp och experimentverkstad för just detta. De prototyper som ska skapas har fokus på nuet och på den stegvisa förändring mot en framtid som kan finnas på plats inom 5-10 år i större skala.

 

Längs Sveriges långa kust finns en stor potential i att producera mat med minimal miljöpåverkan. Men vad vill folk ha? Hur vill vi att vår framtida mat ska smaka? Vilka produkter, tjänster och råvaror löser på riktigt våra stora problem och hur ska de produceras och av vem?

Prototyp Göteborg är en del av Göteborgs Jubileumsfirande sommaren 2023. Då blir Göteborgs offentliga rum till en utställningsarena som riktar blicken mot lösningar och utmaningar i staden och lyfter initiativ som arbetar aktivt för en hållbar omställning.

Projektet finansieras av Vinnova.

 

 

Livepodd med Backa Teaters unga ambassadörer

Nu intar Backa Teaters unga ambassadörer poddscenen för att föra ett samtal om ungas rätt till konstupplevelser. Enligt FNs barnkonvention har alla barn rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Hur ser de möjligheterna ut för Göteborgs unga idag? Varför är scenkonst över huvud taget viktigt?

Kraftsamling för klimatföregångare

Göteborg är en stad med omtalat höga hållbarhetsambitioner, inte minst de ekologiska. I april utsågs Göteborg att vara en av Europas 100 klimatneutrala och smarta städer som ska vara föregångare och visa vägen för omställningen i Europa.  Att Göteborg blev antagen i tuff konkurrens är ett bevis på att vi kommit långt i vårt klimatomställningsarbete i ett europeiskt perspektiv, men vi har fortfarande stora utmaningar framför oss för att bli klimatneutrala till 2030. Vi kan bara lyckas tillsammans – politik, stad, näringsliv, akademi och framför allt göteborgare.

Därför bjuder Göteborgs Stad under ledning av miljöförvaltningen in till en kraftsamlings-kickoff för att öka takten i hela stadens omställning fram till 2030 med representanter och i samverkan med aktörer från alla sektorer. Vi behöver kroka arm, vi behöver hitta nya sätt att samskapa och vi behöver bli ännu bättre på att ta vara varandras samlade kunskap och kompetens för de bästa lösningarna. Ett av våra allra viktigaste gemensamma verktyg för att lyckas är samtalen.

9-10.30 Göteborg tar ledningen
10.40-12 Klimatkontrakt för föregångare

Obs! Arrangemanget är FULLBOKAT.

Talarprogram:
Thomas Osdoba,
programchef NetZeroCities
NetZeroCities uppgift är att stödja EU-uppdraget ”100 klimatneutrala och smarta städer till 2030” genom att erbjuda städerna behovsstyrt stöd av experter och tjänster för att uppnå klimatneutralitet till 2030.

Olga Kordas, programchef Viable Cities samt lektor i hållbar stadsutveckling vid KTH.
Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med uppdrag att arbeta för att skapa ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara städer och med en mission om ett gott liv för alla inom planetens gränser. En central del av Viable Cities arbete är satsningen på 23 klimatneutrala städer.

Alf Engqvist, VD Göteborg Energi
Göteborg Energi förser staden med goda energilösningar och vill fortsätta göra så även i framtiden. Som en viktig del av det arbetet har Göteborg Energi ett skarpt mål kring förnybar/återvunnen fjärrvärme redan år 2025.

Elvir Dzanic, VD Göteborgs Hamn
Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn och Sveriges viktigaste transportnav för den globala handeln. Hamnen bedriver ett proaktivt hållbarhetsarbete och har bl.a. öronmärkt 600 mkr för klimatåtgärder fram till 2030.

Kristina Pettersson Post, regionchef Vasakronan
Vasakronan är ett av Sveriges största fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar centralt belägna kontors- och butiksfastigheter. 2021 utsågs Vasakronan i GRESB, Global Real Estate Sustainability Benchmark, till ett av världens mest hållbara fastighetsbolag. 

Pam Fredman, föreståndare GMV, f.d. rektor för Göteborgs Universitet
Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV), är Chalmers och Göteborgs universitets huvudsakliga plattform för samverkan mellan och inom lärosätena och med viktiga samhällsaktörer för att generera och nyttiggöra kunskap om hållbar utveckling.

Anna Jöborn, VD Mistra
Mistra är en central aktör inom svensk miljöforskning och investerar årligen ca 200 miljoner kronor i forskningssatsningar som syftar till att ta fram ny kunskap som kan bidra till att lösa de stora samhällsutmaningarna inom miljöområdet.

Anders Sandoff, forskare och lektor Företagsekonomiska institutionen Handelshögskolan, Göteborgs universitet
Vid Företagsekonomiska institutionen bedrivs forskning med stort fokus på hållbarhet och samhällsutmaningar inom industriell och finansiell ekonomi och omfattar bl.a. ökad förståelse kring drivkrafter och möjligheter kring samverkan i omställningen till en hållbar stad.

Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen (SNF)
Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och jobbar med att sprida kunskap, bilda opinion och påverka beslutsfattare i miljöfrågor samt få medborgarna att engagera sig och agera tillsammans för en hållbar framtid.

Henrik Jutbring, evenemangschef GotEvent och forskare om evenemangs möjligheter att skapa beteendeförändringar
GotEvent har till uppgift att hantera stadens olika evenemang och att skapa förutsättningar till förändring via evenemang. Bland annat arbetar man målmedvetet med att minska de klimatavtryck som evenemangen medför och att genom evenemangen påverka människor i att göra mer hållbara val.

Anna Sanne Göransson, medgrundare Digidem Lab, internationell projektledare och expert i deltagandeprocesser.
Digidem Lab erbjuder metoder och verktyg som syftar till att skapa långsiktiga strukturer för dialogprocesser där medborgare känner sig trygga och stärkta i sitt deltagande samtidigt som tjänstepersoner få effektiva verktyg för förankring.

Charlie Arby, ordförande för Ungdomsfullmäktige Göteborg och andre vice ordförande för Sveriges Elevråd.
Ungdomsfullmäktige består av 101 ungdomar från alla stadsdelar i Göteborg. De är mellan 12 och 17 år och diskuterar tillsammans frågor som rör unga i Göteborg.

Moderator Marcus Jahnke, avdelningschef Stadsmiljö, miljöförvaltningen Göteborgs Stad

Välkommen att samla kraft och göra skillnad!

Hållbara företag tillsammans! Livepodd med Coompanion

Hur skapar vi hållbara samhällen och företag? Företagsrådgivarna i Coompanion berättar om entreprenörskap är en väg mot en ljusare framtid och varför det är roligare (och bättre) att starta företag tillsammans.

Vem äger staden – Ett samtal om visioner, vilda idéer och principfast byråkrati.

13:00-14:00 Panelsamtal

Business Region Göteborg har tillsammans med Kulturförvaltningen och Fastighetsägarna släppt rapporten Tillåtande Miljöer. Rapporten är en produkt av ett antal workshops där en bred representation av deltagare arbetat med frågor rörande tillåtande miljöer och platser. Samtidigt ser vi hur flera initiativ krockar med stadens regler Hur kan en stad förhålla sig till ”vilda idéer” och samtidigt följa byråkratins principer om likabehandling och rättvisa? Är det ens möjligt att prata tillåtande platser ur ett demokratiskt perspektiv? Och hur gör vi för att behålla alla dessa vildhjärnor som gör vår stad så mycket mer levande?

Vi har bjudit in politiker, kulturverksamheter, tjänstepersoner och fastighetsägare till ett samtal om hur vi på riktigt kan skapa en Tillåtande Stad.

Moderatorer: Christina Heikel – Fastighetsägarna & Johan Larsson – BRG

 

14:30-17:00 Rundabordssamtal om kultur som värdeskapare vid platsutveckling

För att vi ska kunna skapa en lockande stad med en bra mix behövs konst och kultur; kultur är en värdeskapare vid platsutveckling. För att staden ska kunna locka konstnärer och kulturverksamheter, att flytta hit och stanna kvar, behövs lockande miljöer. Men det är mer regel än undantag att den priskänsliga kulturen trycks ut i periferin i växande städer. I bästa fall hittar vi positiv rundgång – i värsta fall en negativ. Hur kan vi skapa konstnärliga utvecklingsmiljöer och hur kan vi skapa de förutsättningar som behövs?

Antalet platser runt borden är begränsat så se till att anmäla dig snarast.

https://www.businessregiongoteborg.se/evenemang/rundabordssamtal-hur-skapar-vi-konstnarliga-utvecklingsmiljoer

Båtliv, tångbönder och seglande fraktfartyg. Att skapa en hållbar havsmiljö för framtiden

Hav, sjöfart och fiske är göteborgarnas stolthet och västkusten är landets mest populära farvatten. Men hur hållbart är det? Välkommen till intressanta samtal om hur vi kan utveckla vårt maritima näringsliv genom att använda havet på ett mer hållbart sätt. Möt Lena Gipperth och Johanna Sjöholm från Göteborgs universitet som pratar om fritidsbåtarnas påverkan på västkusten, forskaren Karolina Malmek från SSPA berättar hur arbetet med fossilfria vinddrivna fraktfartyg går framåt och Lillemor Lindberg från Innovatum tipsar om den spännande utvecklingen inom framtidens ”blå mat” från havet.
Programpunkten är ett samarbete mellan Havsmiljöinstitutet och Maritima Klustret.

Maritima klustret samlar forskning, innovationer och företagsamhet inom de maritima näringarna i Västsverige för att göra framtiden mer hållbar för både hav och människor. En samverkan mellan Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet, RISE, Innovatum, Chalmers, SSPA, Havs- och Vattenmyndigheten och Länsstyrelsen.

Gör din röst hörd!

Delta i en workshop med människorättsaktivist Linnéa Claeson och Lusine Djanyan från Pussy Riot. Du som besökare får lyssna till ett samtal mellan Linnéa och Lusine och tillsammans med andra samtala om aktivism, om att göra sin röst hörd och åstadkomma förändring.

 

Programpunkten har ett begränsat antal platser och det är först till kvarn. Ingen föranmälan krävs. Varmt välkommen till ett viktigt och roligt samtal!

Klicka här för att lyssna på Lusine Djanyans omtalade sommarprat i Sveriges Radio.

Följ Linnéa Claeson på Instagram.

Varmt välkommen!