Rewrite the Code: En verktygslåda för en inkluderande tech-bransch

Lika möjligheter och lika lön ➜
Manga kvinnor och icke-binära personer får inte samma förutsättningar som deras manliga kollegor. Detta gäller ett brett spektrum av möjligheter i yrkeslivet, från rekrytering till tillgång till befordringar och möjligheter att utvecklas i sina roller, och det finns fortfarande ett stort lönegap mellan könen.

Join us and experienced women in the tech industry to learn how you can start to address the gap in your organization.

https://womenintechgbg.com/rewrite-the-code-sv

Talent Management för framtiden

Att attrahera och behålla talang

Panelsamtal om att attrahera och behålla talang

På Frihamnsdagarna arrangerar Steptura ett panelsamtal kring utmaningarna och möjligheterna med att attrahera och behålla talang i Västra Götalandsregionen.

Vilka förväntningar har egentligen dagens talanger? Vad krävs för att internationell kompetens ska välja att stanna? Hur kan vi skapa attraktiva arbetsmiljöer som både inspirerar stimulerar samarbete?

Genom att inkludera perspektiv från mångfald och inkludering, stadsutveckling, arbetsmiljö och företagskultur strävar vi efter att undersöka både de strategiska och praktiska aspekterna av denna angelägna fråga.

Vårt mål är att skapa en dynamisk diskussion som både informerar och engagerar, med fokus på trendspaning och konkreta lösningar för att förbättra arbetsmiljöer och stärka regionens attraktionskraft för internationell talang.

Steptura

Steptura är ett fastighetsbolag som utvecklar destinationer, byggnader och communities i Västsverige, där aktörer inom olika branscher kan samlas för att adressera globala utmaningar. Idag på våra två destinationer, GoCo Health Innovation City och Näst Innovation Destination Torslanda, där vi skapar förutsättningar för innovativa miljöer i syfte att utbyta kunskap och främja tvärsektoriellt samarbete.

Steptura använder stadsutveckling, arkitektur och communityarbete för att skapa exceptionella arbetsmiljöer med potential att locka och behålla internationell talang till organisationer som är verksamma i Västra Götalandsregionen.

Hur kan bostäderna stärka Göteborgs konkurrenskraft?

Västsverige befinner sig i ett historiskt utvecklingssprång med mångmiljardsinvesteringar som skapar tillväxt, välstånd och nya arbetstillfällen.

För företagen är det största tillväxthindret svårigheten att rekrytera personal med rätt kompetens. För att kompetensen ska vilja att bo och arbeta i Göteborg, är en bostadssituation med attraktiva och tillgängliga bostäder helt avgörande.

Hur ser företagen på bostadssituationen i Göteborg och vad som kan förbättra förutsättningarna för kompetensförsörjningen? Västsvenska Handelskammaren presenterar en ny undersökning och rapport om hur bostadssituationen påverkar Göteborgs konkurrenskraft, med efterföljande paneldiskussion.

 

Hur (o)jämställd är den svenska bostadsmarknaden?

Det pratas sällan om vilka effekter den rådande bostadspolitiken får för män och kvinnor och för jämställdheten i Sverige. Faktum är att det råder stora skillnader mellan män och kvinnor på bostadsmarknaden. Sex av tio kvinnor skulle inte ha råd att bo kvar i sin bostad efter en separation.  När hushåll delar på sig är det vanligast att mannen bor kvar i huset medan kvinnan flyttar till hyres- eller bostadsrätt.

Här har bostadspolitiken ett ansvar. Det måste var möjligt att hävda sig på bostadsmarknaden som ensamstående förälder, och det ska inte krävas att ha en partner för att kunna flytta hemifrån. Det krävs en bostadspolitik som tar hänsyn till skillnaderna mellan kvinnor och män kan minska de ekonomiska klyftorna och säkerställa att kvinnor har makt över sina egna liv.

Vad har en jämställd befolkning för bostadsbehov? Är det lika enkelt för män och kvinnor att ta sig in på den svenska bostadsmarknaden? Och vilket svar har bostadspolitiken?

Medverkande tillkommer snart!

Hur stärker vi Göteborg som student- & kunskapsstad?

Med mångmiljardinvesteringar i forskning och utveckling står Göteborg inför en betydande möjlighet att stärka sin position som en ledande kunskapsstad. I denna process spelar universiteten och deras studenter en avgörande roll.

Göteborg har två framstående lärosäten med starka och unika identiteter. Tillsammans med ett dynamiskt näringsliv och en robust offentlig sektor finns det en gemensam ambition att attrahera och behålla hög kompetens. Men hur gör vi Göteborg till en mer attraktiv student- och kunskapsstad? Vad krävs för att säkerställa att den expertis som utvecklas vid våra universitet stannar kvar i Göteborg? Hur kan vi skapa bättre förutsättningar för att attrahera framtida studenter och forskare? Vilka konkreta insatser tar oss framåt?

Tillsammans med politiker och representanter för universitetsvärlden kommer Göteborgs Förenade Studentkårer i detta panelsamtal diskutera hur vi kan säkerställa attraktionskraften och en stark utveckling för Göteborg som kunskapsstad.

Regionen växer, hur framtidssäkrar vi Göteborgs position som Sveriges logistikhuvudstad?

Toppmodern logistik och effektiva godsflöden är viktiga förutsättningar för regionens tillväxt, konkurrenskraft och gröna omställning. Hur säkrar vi företagens och kommunens behov och skapar förutsättningar för Göteborg att växa hållbart? Det är frågor som vi ställer i seminariet om hur Göteborg ska framtidssäkra positionen som Sveriges logistikhuvudstad.

Fortsatta utmaningar i stadens utsatta områden

Idag bor det hälften så många göteborgare i ett särskilt utsatt område som för bara 4 år sedan. Det är en unik och otrolig utveckling. Men det saknas inte mörka moln. I vissa delar går det långsamt eller inte alls framåt. Hur fortsätter vi jobba för att alla göteborgare ska få möjlighet till ett bra liv?

Kraften av Lindholmen – utveckling och affärsmöjligheter

Lindholmen har genomgått en imponerande transformation från att vara ett område med före detta skeppsvarvsindustri till att bli en pulserande plats för innovation, teknik och entreprenörskap.

På detta seminarium kommer ledande röster från näringslivet och offentliga sektorn att samlas för att diskutera Lindholmens betydelse som en kraftfull drivkraft för förändring, affärsmöjligheter och företagsetableringar.

Vi kommer att diskutera hur Lindholmen har utvecklats till en central plats för innovation och utveckling och hur samarbetet mellan olika aktörer kan stärka områdets framtid och bidra till tillväxt. Vi kommer även att lyfta kopplingen mellan Lindholmen och Volvos nya satsning Innovation Destination Torslanda och hur vi kan skapa synergier mellan de två områdena.

Varmt välkommen, naturligtvis finns det tid även för frågor från publiken!

Trädgårdsstadens plats i framtidens Göteborg

Intresset för trädgårdsstaden är stort i många av landets kommuner, inte minst i Göteborg där det planeras för storskalig bebyggelse av denna boendeform. Men vad är egentligen en trädgårdsstad, vilka goda exempel finns, vilka är hindren och hur kan förtätning med trädgårdsstad skapa socialt hållbara stadsdelar? Det är frågor vi diskuterar på seminariet om trädgårdsstadens plats i framtidens Göteborg.

Göteborg – med mod att sikta högt!

Hälften av Sveriges 14 högsta hus finns i Göteborg. Här finns stor investeringsvilja och framtidstro och flest av framtidens mest eftertraktade arbetskraft vill helst jobba och bo i Göteborg. Hur har det kunnat bli så här? Vad behövs för att Göteborgsregionen ska växa vidare?

Nordens högsta hus, högsta kontorsbyggnad och högsta hotell finns alla i Göteborg. Det är ingen slump. Faktum är att hälften av Sveriges 14 högsta hus finns i Göteborg. Här finns stor investeringsvilja och framtidstro. Göteborg är staden där flest av framtidens mest eftertraktade arbetskraft helst vill jobba och bo.

Göteborgsregionen har lägre arbetslöshet och starkare tillväxt än övriga Sverige och här läggs mest pengar på̊ forskning och utveckling i Sverige. Dessutom toppar Göteborg internationella rankningar som turiststad.

Vi utforskar investeringsklimat och entreprenöranda i Göteborg och tittar på de stora utmaningarna framåt.