Tillbaka

Göteborgs stad – Den framtidsbara staden (120)

Framtid

Välkommen till Den framtidsbara staden – en mötesplats för dig som vill skapa framtidens Göteborg. I paviljongen Framtid på Frihamnsdagarna 31 augusti – 2 september ska vi diskutera, lyssna in, prova på omställningen till en stad som har förmåga att ta sig an såväl utmaningar som möjligheter fram till 2030.

Här möts röster från invånare, Göteborgs stad och förtroendevalda runt de frågor och behov som göteborgarna tycker är viktigast. Genom att testa olika metoder för dialoger tas våra samtal och utmaningar vidare mot gemensamma lösningar, där målet är att utforska framtidsbilder och förändringar som behöver ske för att nå stadens mål och målen i Agenda 2030. Här ges vi också möjligheter till uppföljning av tidigare insikter och frågeställningar som det samtalats om i olika delar av Göteborg.

Aktörer inom olika teman bjuds in för att hålla dialoger, sprida kunskap, nå fram till intressenter och dela insikter. Här samlar vi experter, intresseorganisationer, brukare, föreningar och nyfikna göteborgare. Ett av våra mål är att det framför allt är representanter från civilsamhället, organiserat eller icke-organiserat, som blir hörda.

För våra samtal och möten har vi har en stor yta för workshops och runda bords-samtal men också ett anpassat kunskapshöjande quiz kopplat till ett 2030-löfte inom det aktuella temat.

I passen medverkar specialister som visualiserare och digitala designers från flera av stadens utbildningar, projekt och program från Visual Arena och aktörer kopplade till digitala tvillingen.

De tre dagarna på Den framtidsbara staden är uppdelade i åtta olika pass där vi tillsammans tar idéer flera steg närmare förverkligande för att säkra att Göteborg blir en stad för alla.

Torsdag 10–12: Framtidens transporter och resande

I detta pass samtalar vi om hur vi kan nå mål som kopplar till hållbara sätt att färdas och transportera oss samt om mobilitet och människors plats i den framtidsbara staden. Vi utforskar bland annat vilka målen är för Göteborg gällande exempelvis utsläpp, hälsa, trygghet, antal fordon i relation till antal grönytor, och körda mil. Hur vi ska få plats när vi blir fler i staden? Kan p-platser nyttjas rättvisare och jämlikare för alla stadens boende och besökare?

Torsdag 12–14: Funka-staden

Passet vill bidra till att göra Göteborg till en jämlik stad för alla, även för personer med funktionsnedsättning. Här samlas vi kring utmaningar som personer med funktionsnedsättning möter i sin vardag; i mötet med kommunen, med andra människor, i staden som plats och mycket mer. Hur normer stänger ute och förminskar personer med funktionsnedsättning

Torsdag 14–16: Civilsymbios

Passet Civilsymbios handlar om att staden kan fungera bättre om den är i symbios med civilsamhället. Vi utforskar hur staden bättre kan ta till vara kraften i civilsamhället, hur samverkan mellan föreningar, civilsamhälles-organisationer och Göteborgs Stad ser ut och skulle kunna se ut. Frågor vi ställer oss kan vara vad vi gör som kan göras ännu bättre och på fler håll? Hur ser civilsamhällets behov ut för att kunna verka i staden?

Fredag 10–12: Framtidsstaden för äldre

Hur blir Göteborg bästa staden med och för framtidsgenerationen äldre? Detta i relation till samhällsutmaningar såsom åldrande befolkning, värmeböljor, digitalt utanförskap och hållbara liv kommer att vara några av fokusområdena. Kan den yngre generationen lära sig av den äldre om tillräcklighet, resurshushållning och reparation? Kan bostadsbristen lösa äldres ensamhet och hur arbetar Göteborgs Stad för att möta äldres behov?

Fredag 12–14: Framtidsstaden för unga

Kraft, engagemang och en nutid som inte äventyrar kommande generationers framtid är i fokus i detta pass. Tillsammans testar vi metoder och verktyg för ökad förståelse om hur nutidens handlingar påverkar framtidens möjligheter till ett gott liv. Hur ser unga på framtiden och hur kan vi arbeta för att bygga framtidstro hos fler unga? Inte minst kommer vi att diskutera och hitta lösningar på hur vi gör ungas röster hörda.

Fredag 14–16: Tillit i den framtidsbara staden

Vad kan man egentligen fråga? Det här passet handlar om brinnande frågor som rör desinformation, förtroende mellan myndigheter och medborgare och komplexa samhällsdialoger. Vi utforskar begreppet tillit på olika nivåer och i olika sammanhang för att se hur vi kan ta tillvara den inneboende kraften hos stadens medborgare och göra varandra tryggare i våra möten och samtal.

Lördag 12–14: Framtidsstaden är cirkulär

Vad konsumerar vi 2030? Konsumerar vi alls? Framtiden är cirkulär handlar om framtidens handel, köpmönster och hållbarhet. Vi tittar närmare på och bollar idéer kring hur vi får fart i återbruket av kläder, möbler och prylar. I detta pass har vi visionen om den återbrukbara staden, där vi ser material som resurser, inte som skräp eller avfall. Genom smarta distributions- och produktionskedjor, blir Göteborg jämlikare sett till resursfördelning.

Lördag 14–16: Matomställning för framtidens Göteborg

En högaktuell och kritisk samhällsutmaning är den om tillgången på mat. Hur samlar vi kraft till matomställningen? Här diskuterar vi hur maten vi har räcker till fler, hur den lokalproducerade maten och odlingsmarker kan öka samt hur vi möjliggör graden av självförsörjning. Kanske är det genom ökad odling på före detta p-platser, på tak och i förstäderna vi ökar biologisk mångfald och graden av självförsörjning?