Tillbaka

Länsstyrelsen Västra Götaland (87)

Framtidens välfärd (Ebbe)

Plats 87

Länsstyrelsen Västra Götaland arbetar för det hållbara samhället. I vår utställningsyta kan du träffa medarbetare från Länsstyrelsen och prata om bland annat civilt försvar, klimat och miljö samt invasiva arter i vatten. Kom och träffa oss och prata demokrati och hållbarhet!

Torsdag 31 augusti
Träffa medarbetare som arbetar med uppbyggnaden av det civila försvaret och ta reda på hur du kan stärka din egen beredskap inför en kris.

Du har också möjlighet att träffa medarbetare som berättar om länets livsmedelsproduktion och hur arbetet med omställning till en hållbar livsmedelsproduktion ser ut. Vi är nyfikna på dina funderingar och tankar kopplat till lantbruk och livsmedelsproduktion och ser framemot att träffa dig.

Seminarium 13.00-13.40 – Framtidens hållbara livsmedelsproduktion
Seminarium 13.20-14.00 – ”Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas”
Seminarium 14.20-15.00 — Change the tech game med Pink Programming!

Fredag 1 september
Illegal avfallshantering är ett växande problem både i Sverige och internationellt, vilket kan få stora konsekvenser både för miljön och människors hälsa. Systematisk avfallsbrottslighet är starkt sammankopplad med annan organiserad brottslighet såsom ekonomisk brottslighet och arbetslivskriminalitet. Kom och träffa Länsstyrelsen och diskutera hur du kan bidra till att motverka problemet.

Länsstyrelsen samverkar med Västra Götalandsregionen i samverkansplattformen ”Klimat 2030”. Inom Klimat 2030 samverkar vi även med andra aktörer i länet för att nå vårt mål om en fossiloberoende region till 2030. Träffa medarbetare från Länsstyrelsen som arbetar med Klimat 2030 samt närliggande satsningar inom klimat- och energifrågor.

Seminarium 13.00-13.40 – Lokal elproduktion avgörande för jobben

Lördag 2 september
Länsstyrelsen berättar om arbetet med invasiva arter i vatten och hur du känner igen dem. Du kan hjälpa till i arbetet genom att rapportera in fynd av nya arter i Rappen.nu. Kom och prata med oss medan du klappar på den kolonibildande invasiva Filtsjöpungen eller lär dig se skillnad på vårt platta ostron och det nya stillahavsostronet.

Länsstyrelsen genom Kosterhavets nationalpark förvaltar Sveriges första och hittills enda nationalpark med marint fokus. Kom och prata naturvård i marina miljöer och skärgård där naturvärden ska värnas samtidigt som det ska kunna ske ett hållbart nyttjande. Biologisk mångfald utan motstycke i Sverige!

Seminarium 13.20-14.00 – Unga nationella minoriteters rätt till delaktighet och inflytande – digital plattform för att stärka ungas röster

Om Länsstyrelsen
Sverige består av 21 län och i varje län finns en länsstyrelse. Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet och samtidigt ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen ska ha ett statligt helhetsperspektiv i sitt arbete och samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Vi ska också följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Det innebär att länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner i länet å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra.