Europeiska medborgarinitiativet deltar på Frihamnsdagarna

11 juni • 2023

Den 10 december i år fyller den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna 75 år. Den består av 30 artiklar som utgör grundlagarna för vår samlevnad i världen. Artikel 21 tydliggör att varje människa har en grundläggande rättighet att påverka ”sitt lands styre“ direkt eller genom fritt valda ombud.

För att kunna göra detta krävs en hel låda av olika påverkansverktyg, någonting som har utvecklats på alla politiska nivåer – men ofta förblir okända. Sedan ett tiotal år tillbaka finns det europeiska medborgarinitiativ, som ger varje EU-medborgare en möjlighet att direkt påverka lagstiftningsprocess inom EU.

På Frihamnsdagarna den 1 september kl 13:20 kommer svenska ECI-ambassadören Bruno Kaufmann från Initiative and Referendum Institute Europe (IRI Europe) att tala på Framtid-scenen.

Under seminariet kommer Bruno Kaufmann att presentera en bruksanvisning för hur du kan göra din röst hörd – både lokalt, regionalt, nationellt, internationellt och globalt.

Besökare på Frihamnsdagarna kan också träffa Europeiska medborgarinitiativet som deltar med egen utställarplats under evenemanget. Kom och lär dig om de senaste medborgarinitiativen och den nya verktygslådan ”EU Democracy in Action – Have Your Say with the European Citizens’ Initiative” för gymnasieskolor. Deltagarna kan också delta i en frågesport och dela idéer via interaktiva aktiviteter.

Bruno Kaufmann jobbar sedan flera decennier med demokratifrågor både som statsvetare, journalist och aktiv medborgare/förtroendevald – och har bland annat utvecklat DEMOKRATIPASS-verktyget på lokal, nationell, europeisk och global nivå. På Frihamnsdagarna kommer han också att delta i ett rundabordssamtal om desinformation och demokrati torsdagen den 31 augusti kl. 11.30-12.30.

Vad är European Citizens’ Initiative (ECI)?
Det europeiska medborgarinitiativet är det första verktyget som gör det möjligt för medborgare från alla EU-länder att samlas och uppmana till lagstiftningsändringar på europeisk nivå i frågor som de tycker är viktiga.

EU-medborgare har rätt att starta nya medborgarinitiativ eller underteckna (stödja) ett pågående medborgarinitiativ. Genom att göra det för de en viktig fråga till EU-nivå – att väcka debatt, öka medvetenheten och åstadkomma policyförändringar.

ECI infördes genom Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009, och trädde i kraft den 1 april 2012 när den första ECI-förordningen började gälla. ECI syftar till att engagera EU-medborgare över gränserna i frågor av gemensamt intresse och skapa en känsla av samhörighet, deltagande och partnerskap – vilket stärker det transnationella civila samhället och demokratin. ECI-verktyget omfattar politikområden där Europeiska kommissionen har befogenhet att föreslå rättsliga åtgärder. Detta inkluderar miljö, jordbruk, transporter, konsumentskydd, sociala rättigheter och andra områden som påverkar människors dagliga liv.

Finns ECI i Sverige?
Hittills har över 900 medborgararrangörer startat 100 europeiska medborgarinitiativ, 28 arrangörer har varit svenska. Mer än 18 miljoner namnunderskrifter för medborgarinitiativ har samlats in från hela EU, varav mer än 307 000 namnunderskrifter samlades in i Sverige.

Vem kan starta ett initiativ?
Europeiska medborgarinitiativ kan lanseras av en grupp arrangörer från minst sju medlemsstater. Europeiska kommissionen kontrollerar först initiativets juridiska hållbarhet innan den tillåter arrangörerna att börja samla in underskrifter.

När 1 miljon underskrifter har samlats in och verifierats av nationella myndigheter, antar kommissionärskollegiet ett officiellt svar på initiativet som beslutar vilka åtgärder som ska vidtas eller inte, och varför. Sju medborgarinitiativ har fått svar från Europeiska kommissionen (i april 2023), och ytterligare två initiativ väntas få svar i juli.

ECI:s 100:e initiativ!
I april 2023 registrerades det 100:e medborgarinitiativet. Initiativet, som börjar samla in stöd den 30 maj, löper under bannern: ”Ansluter alla europeiska huvudstäder och människor genom ett höghastighetstågnätverk.” Den ansluter sig till åtta andra initiativ som för närvarande samlar in underskrifter.

ECI-framgång: Rädda bin och bönder! – En miljon underskrifter
Efter den framgångsrika insamlingen av mer än en miljon verifierade underskrifter, initiativet ”Rädda bin och bönder! Mot ett bivänligt jordbruk för en hälsosam miljö” har nyligen fått en positiv uppföljning från EU-kommissionen.

ECI uppmanade till:

• Fasa ut syntetiska bekämpningsmedel till 2035

• Återställ biologisk mångfald inom jordbruket

• Stödja jordbrukare i omställningen till hållbart jordbruk.

Kommissionen välkomnade och erkände initiativets betydelse, särskilt som de sammanlänkade kriserna med klimatförändringar, föroreningar och förlust av biologisk mångfald utgör växande utmaningar för Europas jordbruk och livsmedelssäkerhet.

Efter noggrant övervägande ansåg kommissionen att befintlig lagstiftning täckte många av initiativets krav. Prioriteten är att se till att de förslag som för närvarande förhandlas fram av Europaparlamentet och rådet antas i tid och sedan genomförs. Över en miljon uttalanden till stöd för detta medborgarinitiativ är en tydlig signal och uppmuntran till kommissionen om att den höga ambitionsnivån i dess förslag bör bibehållas.

Kommissionen kommer att lägga fram svar på två andra giltiga medborgarinitiativ i juli.

Läs mer om ECI

För att lära dig mer om ECI kan du lyssna på CitizenCentral podcast (finns också på Apple PodcastsSpotifyGoogle Podcasts och Soundcloud).

Det europeiska medborgarinitiativet i nyckeltal

Initiativ som samlar in underskrifter just nu

Samarbeta med European Citizens’ Initiative Ambassadors (Europa.EU)

Communication materials available in all EU languages